Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kngk@student.agh.edu.pl

Turbo Volume – Wtyczka QGIS

English Version Of Turbo Volume Home Page

Wtyczka Turbo Volume pozwala na obliczenie objętości nasypów i wykopów (cut, fill) zadanego NMT (DEM) w postaci rastrowej, od podanej płaszczyzny odniesienia. Obliczenia mogą być wykonywane dla całej warstwy, a także można je ograniczyć do zadanego obszaru. Z wykonanych obliczeń można utworzyć plik tekstowy z krótkim raportem.

Select a layer:

W rozwijalnym menu zawierającym wszystkie załadowane warstwy rastrowe należy wybrać warstwę z modelem terenu dla którego mają być wykonane obliczenia. Warstwa musi być zapisana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych.

Reference level:

W tym miejscu należy wpisać wysokość płaszczyzny odniesienia od której obliczane będą objętości. Dodatkowo przy pomocy przycisków Min, Max można wstawić wartość minimalną lub maksymalną odczytaną z warstwy NMT.

W obecnej wersji wtyczki przyjmuje się, że jednostki wysokości płaszczyzny odniesienia oraz NMT są takie same jak jednostki współrzędnych NMT.

Report:

W tym miejscu, po zaznaczeniu create report, należy podać ścieżkę zapisu pliku tekstowego z raportem.

Checkbox Would you like to set limit of the area:

Po zaznaczeniu tej opcji, odblokowana zostanie sekcja Boundary, w której można ograniczyć obszar obliczeń zadanym poligonem.  

Boundary:

W rozwijanym menu zawierającym wszystkie wczytane warstwy wektorowe należy wybrać warstwę poligonową zawierającą obszar dla którego mają zostać ograniczone obliczenia. Układ współrzędnych tej warstwy musi być taki sam jak warstwy rastrowej z NMT.

Options:

W tym miejscu można ustawić opcje tworzenia raportu z obliczeń.

Create report – gdy zaznaczone, to po wykonaniu obliczeń zostanie utworzony plik tekstowy z raportem. Po zaznaczeniu odblokowana zostanie sekcja Report do wyboru pliku, oraz dodatkowe opcje tworzenia raportu:

Create new – tworzy nowy plik tekstowy z raportem.

Add – dopisuje raport do istniejącego pliku.

The number of decimal spacer H – definiuje precyzję zapisu wartości wysokości w raporcie

The number of decimal spacer V – definiuje precyzję zapisu wartości objętości w raporcie

Default settings – przywraca domyślne opcje tworzenia raportu