Projekty

  „Ukończenie i publikacja w sieci aktualnego modelu 3D kampusu AGH na obszarze al. Mickiewicza-ul. Miechowska”

Projekt polegał na stworzeniu geoportalu kampusu AGH, interaktywnej mapy ułatwiającej codzienne poruszanie się 40 tysiącom studentów i 5 tysiącom pracowników. Szczególnie pomocny studentom I roku oraz dołączającym na etapie studiów magisterskich czy podyplomowych czy tysiącom gości, którzy odwiedzają uczelnię przy okazji konferencji, dni otwartych czy studiów niestacjonarnych. Ciekawy efekt, zarówno wizualnie jak i użytkowo, dało zastosowanie trójwymiarowych modeli jako implementacja istniejącego systemu.

Projekt był kontynuacją grantu wykonanego wspólnie z Kołem Naukowym Geodetów Dahlta oraz uzupełnieniem wcześniej utworzonego systemu informacji przestrzennej AGH.

Cele projektu:

  1. Wywiad terenowy i aktualizacja kampusu AGH.
  2. Uporządkowanie istniejącej bazy pomiarowej, jej aktualizacja i wykonanie fotografii fasad budynków.
  3. Zakup danych Lidar, pomiar wysokości budynków.
  4. Wykonanie modeli budynków kampusu AGH na obszarze ograniczonym ulicami: aleja Adama Mickiewicza, Czarnowiejska, Władysława Reymonta, Miechowska.
  5. Opublikowanie całości trójwymiarowego modelu w sieci.
  6. Publikacja wyników badań w branżowych czasopismach naukowych i popularnonaukowych, a także przedstawienie efektów pracy na konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych).

Termin zakończenia realizacji projektu: październik 2015

 

„Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Szlak Naftowy” oraz portalu dotyczącego jego historii i ciekawostek”. Tytuł roboczy projektu: „Podkarpacie wariacie”.

 Szlak Naftowy jest transgranicznym szlakiem łączącym ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główna oś biegnie przez Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne, a dalsza jego część znajduje się po stronie ukraińskiej (obszar przez nas niebadany).

Projekt był kontynuacją realizowanego wcześniej Grantu Rektora pt. „Wykonanie cyfrowych map i dokumentacji terenu w oparciu o System Informacji Geograficznej  dla wybranych rejonów Szlaku Naftowego”. W roku 2014 została zinwentaryzowana jego część (okolice Bóbrki oraz Ustrzyk Dolnych – złoże Polana). Na podstawie danych geologicznych w programach CityEngine i petrel wykonane zostały modele 3D złóż. Dzięki współpracy Koła Naukowego KIWON reprezentującego branżę naftową oraz KNGK Geoinformatyka powstał ciekawy popularno-naukowy portal branżowy z profesjonalnie wykonanymi mapami cyfrowymi.

Głównym celem projektu było opracowanie cyfrowych map wybranych rejonów Szlaku w oparciu o System Informacji Geograficznej oraz pomiary własne. Opracowane mapy cyfrowe skupiają informacje topograficzne, geologiczne
i środowiskowe z wytypowanych obszarów występowania ropy naftowej i gazu ziemnego na odcinku Szlaku Naftowego pomiędzy Krosnem a granicą polsko-ukraińską. Mapy te zostały wzbogacone o wysokiej jakości cyfrowy model terenu, który przygotowany został w oparciu o dane LiDAR.

Wymiernym skutkiem projektu był również geoportal prezentujący Szlak Naftowy w postaci interaktywnej mapy umożliwiającej analizę poszczególnych warstw roponośnych i gazonośnych na terenie objętym wcześniejszą analizą.

Wynki prac terenowych są kompatybilne z rowiązaniami informatycznymi, ponieważ najważniejsze miejsca na wytyczonym szlaku (a także fachowe informacje o nich) wyświetlają się na ekranie urządzenia mobilnego, po zidentyfikowaniu pozycji użytkownika w terenie (odczytanie współrzędnych GPS) lub zeskanowaniu kodu QR.

Termin zakończenia realizacji projektu: październik 2015

 

OBOZY NAUKOWE:
  • OSÓWKA – obóz naukowy zrealizowany w terminach:  22-24.05.2015 r. oraz 25-27.07.2015 r. Celem wyjazdów były pomiary terenowe i inwentaryzacja podziemnego kompleksu Osówka – jednego z kompleksów Riese w Górach Sowich. W obozie udział wzięło 4 studentów, 2 opiekunów oraz osoby wspomagające (lokalni przewodnicy, poszukiwacze). Dzięki pomiarom inwentaryzacyjnym zebrano potężny materiał do analiz i wizualizacji. Pomiary wykorzystane zostały do stworzenia modeli 3D, profili poprzecznych, określenia kubatury i wymiarów poszczególnych obiektów wchodzących w skład kompleksu, rewizji zależności geometrycznych wyrobisk w Podziemnym Mieście Osówka oraz okolicznych obiektach naziemnych, a także do przygotowania wizualizacji multimedialnych. Ponadto zwiedzającym umożliwiono wirtualny spacer po wyrobiskach, również w tych niedostępnych dla ruchu turystycznego miejscach.

 

  • JAROSŁAW – obóz naukowy zorganizowany w dniach 20-23.07.2015 r., podczas którego wykonano pomiary inwentaryzacyjne i kontrolne na terenie Opactwa w Jarosławiu. Głównym celem wyjazdu było określenie zmian wychylenia wież Kościoła pw. św. Mikołaja i Stanisława Biskupów oraz ocena stanu bezpieczeństwa zabytkowych murów okalających Opactwo. W tym celu wykorzystano technikę skanowania laserowego. Na podstawie zgromadzonego materiału wykonano wizualizację obiektu oraz jego otoczenia oraz złożono obszerny operat pomiarowy, który przekazany został Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu. Wszelkie prace wykonała grupa 3 studentów wraz z 2 opiekunami.

 

 POMIAR WIERZCHOSŁAWICE

W roku akademickim 2015/2016 studenci: Agnieszka Ochałek, Zuzanna Zielińska oraz Artur Rąpel pod opieką dra hab. inż. Tomasza Lipeckiego oraz mgra inż. Mateusza Jabłońskiego w ramach Grantu Rektora AGH wykonali pomiar i analizę dna zbiornika wodnego wyeksploatowanego w sposób górniczy w Wierzchosławicach (koło Tarnowa). Jezioro eksploatowane było metodą odkrywkową, piasek i grubsze kruszywa wydobyte zastały na barkach spod lustra wody. Pomiary pozwoliły na stworzenie wizualizacji dna zbiornika oraz licznych przekrojów. Dane pomiarowe z projektu posłużą jako materiał dla budowanego przedmiotu nt. pomiarów w kopalniach odkrywkowych.